Reglement

Regelement van Taekwondo-vereniging Kwon

De vijf gouden regels van Taekwondo zijn:
– Eerlijkheid
– Etiquette
– Zelfbeheersing
– Collegialiteit
– Doorzettingsvermogen

 1. Aanmeldingsformulier van de leden onder de leeftijd van 21 jaar dienen ondertekend te worden door de ouders.
 2. Een ieder wordt geacht de vijf bovenstaande “gouden regels”te kennen en te eerbiedigen.
 3. Een ieder dient 10 minuten voor de aanvang van de training aanwezig te zijn, waarbij een ieder geacht word de trainingsuren te kennen.
 4. Een ieder die komt traingen dient de regels van hygiëne in acht te nemen, te weten: schone en kortgeknipte nagels, schone handen, voeten, hals, e.d., schone “Tobok”(pak).
 5. Bij betreding van de trainingszaal (dojang) dient te worden gegroet. Daarna begint de training. In de trainingszaal vervallen alle opvattingen over geloof, stand, functie, politiek en geldt erkenning van iedere hoger gegradueerde.
 6. Voordat de officiële training begint, wordt gezamenlijk gegroet naar de trainers en eventuele assistenten.Tijdens de training dient iedereen de grootste stilte in acht te nemen en dienen de aanwijzingen van de trainer en/of assistenten strikt te worden opgevolgd.
 7. Bij begin en eind van elke oefening met partner is steeds de griet vereist. Tevens dient men de kennis van de partner te respecteren mag men nooit en te nimmer minachting laten blijken.
 8. Door ondertekening van het inschrijfcontract verklaart de ondertekende tevens dat hij/zij of diens minderjarig kind uitsluitend en alleen voor eigen risico aan het onderhavige sport onderricht en de eraan verbonden wedstrijd deelneemt en afstand doet van elk recht op schadevergoeding door trainders (cq Taekwondovereniging Kwon).
 9. Trainers zijn niet aansprakelijk voor het in onrede raken van persoonlijke eigendommen.
 10. De algemene leiding tijdens de training door de school georganiseerde evenementen ligt in handen van de trainers.
 11. De school verbiedt de toepassing van Taekwondo! Tevens verbiedt ze grootspraak of het geven van lessen, demonstraties en deelname aan andere dan door Kwon georganiseerde evenementen (bijvoorbeeld wedstrijden), behoudens in die gevallen waarvoor de school toestemming heeft verleed. De school behoudt zich van het recht om overtreders te schorsen of te verwijderen.
 12. De contributie dient in de maand voor het beginnende kwartaal voldaan te worden.
 13. De lidmaatschapkaarten zijn en blijven eigendom van de school.
 14. Klachten, afmeldingen, adreswijzigingen, e.d. dienen schriftelijk bij de trainers te worden overlegd.
 15. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand voor het volgende kwartaal.
 16. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, ligt de beslissing bij de trainers.
Taekwondo Vereniging Kwon